Årsmöte

Datum: 
sön, 2018-03-25 14:00

Årets årsmöte blir kl 14:00 i Fiskebäckskils församlingshem.

Glöm ej att motioner ska vara styrelsen till handa senst den 4 mars!

Preliminär dagordning

 1. Mötets öppnande

 2. Mötets behörighet och beslutsmässighet

 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

 5. Adjungeringar

 6. Fastställande av dagordning

 7. Meddelanden

 8. Föregående mötesprotokoll
  a) Giltighet
  b) Uppföljning av beslut
  c) Bordlagda punkter

 9. FFS verksamhets- och revisionsberättelser för 2017
  a) Verksamhetsberättelse
  b) Revisionsberättelse

 10. Ansvarsfrihet för styrelsen

 11. Verksamhetsplan 2018

 12. Budget 2018

 13. Inval
  a) Val av styrelse till För Fulla Segel
  b) Val av styrelse till Stiftelsen Skaftökuttern (föreningens representanter)
  c) Val av valberedning

 14. Medlemsavgifter 2019

 15. Motioner
  a) Skapande av ungdomsstyrelse i FFS

 16. Övriga frågor

 17. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan

Plats: 
Fiskebäckskils församlingshem